Условия за ползване

Общи условия за ползване на Портала YourLiebfherrCareer на Групата компании Liebherr
(наречени в настоящото „Условия за ползване“)

Предметът на настоящите Условия за ползване е порталът за онлайн кандидатстване за работа YourLiebherrCareer (наречен в настоящото „Портал“) на Групата компании Liebherr, предоставен от Liebherr-IT Services GmbH (наречени в настоящото „LIS“ или „ние“). Порталът дава възможност на регистрирано физическо лице, което е заинтересовано да бъде наето на работа в компания, която е част от групата компании Liebherr (наречено в настоящото „Вие“ или „Потребител“), да създаде и управлява профил на кандидат; за търсене и получаване на обяви за работа на Групата компании Liebherr; да бъде включено в групата от кандидати на Групата компании Liebherr; да създава и изпраща заявления до компании от групата компании Liebherr; и да управлява такива заявления.

1. Обхват

Следните Условия за ползване се отнасят изключително за използването на Портала от регистриран Потребител. Доставчикът на портала е Liebherr-IT Services GmbH, Санкт Витус 1, 88457 Кирхдорф, Федерална република Германия, представлявано от своите управляващи директори.

2. Изисквания за използване

2.1 Създаване на Потребителски акаунт

2.1.1 За да използва Портала, Потребителят трябва да създаде безплатен потребителски акаунт (наречен в настоящото „Акаунт“ или „Акаунт за кандидатстване за работа“). Ако Потребителят вече е нает в компания от Групата компании Liebherr („Служител на Liebherr“) и има личен акаунт на служител на Liebherr (Акаунт в Активна директория), той/тя не е задължително да създава Акаунт за кандидатстване за работа, но може да се впише в Портала посредством неговия/нейния съществуващ акаунт на служител на Liebherr и да използва акаунта в съответствие с настоящите Условия за ползване.
За да създаде кариерен акаунт, потребителят може да извика регистрационен формуляр в портала. Ако за дадена обява за работа е налична функцията за бързо кандидатстване (вж. раздел 3.4), потребителят може да щракне върху съответния бутон в съответната обява за работа, за да премине директно към формуляр, който позволява на потребителя да се регистрира, за да създаде акаунт и да изпрати заявление едновременно. Потребителят може да създаде Акаунт като попълни полетата, отбелязани като задължителни (задължителни полета) във формуляра за регистрация (имейл адрес, парола, лично име, фамилия и държава/регион на местоживеене на Потребителя). Данните, въведени от Потребителя по време на регистрацията, може по-късно да бъдат променени по всяко време от раздела „Моите основни данни“ (вижте Раздел 3.1.1 „Моите основни данни“).

2.1.2 При създаване на акаунта Потребителят трябва също така да избере до каква степен LIS може да направи неговия/нейния профил на кандидат достъпен за компаниите от Групата компании Liebherr и дали и ако да, до каква степен Потребителят би искал/а да качи и направи неговия/нейния профил на кандидат видим в Група кандидати на Групата компании Liebherr, за да бъде взет под внимание при назначаването на алтернативни работни места, които съответстват на неговия/нейния профил на кандидат („Настройка на видимостта“). По този начин Потребителят трябва да избере една от опциите за Настройка на видимостта, изброени в Раздели 3.2.1 до 3.2.3, като се прилагат условията в Раздел 3.2. След като се регистрира, Потребителят може да промени неговия/нейния избор (Раздели от 3.2.1 до 3.2.3) в портала, посредством раздела „Моите настройки/Група кандидати“ по всяко време с ефект в бъдещето (вж. Раздел 3.2).

2.1.3 По време на регистрацията Потребителят може също да избере дали би искал/а да използва функцията „Известие за позиция“. Условията в Раздел 3.7 се отнасят до Известие за работа. Потребителят може по-късно да промени избраната настройка за Известие за работа по всяко време от раздела „Моите известия за позиции“ (вижте Раздел 3.7).

2.1.4 Потребителят гарантира, че личните данни, които той/тя предоставя за Акаунта по време на регистрацията, по-конкретно лично име, фамилия и имейл адрес, са верни и правилни. Потребителят не може да предоставя данни на трети страни. Потребителят трябва да уведоми незабавно LIS за всяка промяна в данните или за промяна на данните в неговия/нейния профил на кандидат.

2.1.5 Подаването на попълнения формуляр за регистрация от Потребителя представлява предложението на Потребителя за сключване на споразумение относно използването на Портала със съдържанието на тези Условия за ползване („Потребителско споразумение“). LIS ще приеме това предложение посредством потвърждение на регистрацията на Потребителя през имейл, съставяйки по този начин Потребителско споразумение.

2.1.6 След получаване на регистрационния формуляр от LIS, Потребителят ще получи имейл с парола, която е валидна за няколко минути, за да удостовери имейл адреса, предоставен от Потребителя. Потребителят трябва да потвърди автентичността на своя имейл адрес и да активира акаунта си, като въведе тази валидна парола във втори формуляр за регистрация, към който той/тя е препратен/а автоматично след подаване на първия формуляр за регистрация в съответствие с 2.1.5, и посредством подаване на втория формуляр за регистрация.

2.2 Ограничение, прекратяване и отнемане на права за достъп

В случай на нарушения на тези Условия за ползване, по-конкретно поради

  • предоставянето на невярна информация по време на или след регистрация и/или
  • неразрешеното препращане или разкриване на данни за вписване, по-конкретно паролата,

LIS си запазва правото да лиши окончателно Потребителя от достъп до Портала с незабавно действие или със срок на предизвестие по преценка на LIS и/или да прекрати Потребителското споразумение по причина и без предизвестие в съответствие с Раздел 5.2. След такъв случай Потребителят не може да се пререгистрира без предварителното изрично съгласие на LIS.

3. Предложение на портала

Наред с други функции, Порталът дава възможност на регистрирания и вписания Потребител да създава и управлява лесно своя профил на кандидат и неговите/нейните заявления. По същество са налични следните функции безплатно за Потребителя.

3.1 Общият профил на кандидат на Потребителя се състои от информацията, въведена от Потребителя в разделите „Моите основни данни“ и „Моите документи“.

3.1.1 Потребителят може да въвежда или променя своите лични данни от раздела „Моите основни данни“. Потребителят може също така да изтрие своите лични данни, при условие че не са маркирани като задължителни данни (задължителни полета).

3.1.2 Потребителят може да запазва различни документи (например придружителни писма, автобиография, препоръчителни писма) от раздела „Моите документи“. Потребителят трябва да запази автобиография, за да попълни профила на кандидат. По желание Потребителят може да добави придружително писмо и допълнителни документи, като препоръчителни писма.

3.2 От раздела „Моите настройки/Група кандидати“ Потребителят може да промени избора, направен по време на регистрацията, по всяко време в съответствие с Раздел 2.1.2 относно степента, до която LIS предоставя неговия/нейния профил на кандидат на разположение на компаниите от Групата Liebherr и дали и до каква степен Потребителят би искал/а да качи и да направи своя профил на кандидат видим в Група кандидати на Групата компании Liebherr. Потребителят трябва да избере една от следните опции, т.е.

3.2.1 LIS да предоставя на разположение Потребителския профил на кандидат на всички компании от групата компании Liebherr по света,

или

3.2.2. LIS да предоставя на разположение Потребителския профил на кандидат на всички компании от Групата компании Liebherr със седалище в държавата, която Потребителят е посочил като негова/нейна държава на пребиваване в своя профил на кандидат,

или

3.2.3 LIS да предоставя на разположение Потребителския профил на кандидат, както и допълнителна информация относно конкретно заявление (данни за заявлението) само за онези компании от Групата компании Liebherr, за чиято/чиито длъжност/и Потребителят е кандидатствал/а, т.е. подал/а е заявление чрез Портала.

Ако Потребителят избере опция 3.2.3 по-горе, Потребителят няма да бъде включен/а в групата от кандидати на Групата компании Liebherr.

Ако Потребителят избере опция 3.2.1 или 3.2.2 по-горе, по указания на Потребителя, LIS трябва да включи потребителския профил на кандидат в групата от кандидати на Групата компании Liebherr без никаква допълнителна информация относно конкретни заявления (данни за заявление) и да направи достъпен потребителския профил на кандидат за съответните компании от Групата компании Liebherr според избора, направен от Потребителя („Настройка на видимостта“). Ако Потребителят избере опция 3.2.1 или 3.2.2 по-горе, той/тя в същото време дава съгласието си на съответните компании от Групата компании Liebherr да обработват данните от неговия/нейния профил на кандидат според избора, направен по отношение на конкретно заявление, така че Потребителят да може да бъде взет/а под внимание при търсене на кандидати за персонала на алтернативни работни места, където е възможно. Съответните служители на избраните компании от Групата компании Liebherr, отговорни за търсенето на кандидати („Служители за подбор на персонал“), могат да намерят профила на кандидат в групата от кандидати чрез функции за търсене посредством различни критерии, да прегледат профила на кандидат и да се свържат с Потребителя по телефона в писмена форма или по електронен път. В конкретни случаи профилът на кандидат се предоставя също на избрани мениджъри. Те могат да бъдат също мениджъри на други компании от Групата компании Liebherr, като част от функционалното управление. Функционалното управление се отнася до комбинацията от специфични за конкретния предмет и обособени области в рамките на Групата от компании Liebherr под общо управление. Следователно, възможно е да бъдете нает/а от една компания от Групата компании, но Вашият мениджър ще бъде нает от различна компания от Групата компании Liebherr.

3.3 От раздела „Моите настройки/Група кандидати“ и след достъп до Условията за ползване там, Потребителят има също възможност да прекрати Потребителското споразумение в съответствие с Раздел 5.2 и по този начин да закрие Акаунта.

3.4 Потребителят може да създава заявления за конкретни обяви за работа, както следва: Посредством щракване върху съответния бутон в съответната обява за работа, Потребителят достига до съответния екран на кандидата. Конкретно заявление се състои от специфична за работата информация, която се изисква в съответния екран на обявата за работа или кандидата и се въвежда от Потребителя („Данни за заявление“), както и общия профил на кандидат на Потребителя. След въвеждане на полетата на екрана на кандидата, които са маркирани като задължителни, Потребителят може да подаде заявлението. Ако Потребителят все още не желае да подаде конкретно заявление, той/тя може да го запише като чернова и, когато е приложимо, да го попълни и подаде по-късно (вижте Раздел 3.6).

Функцията за бързо кандидатстване може да бъде предоставена за избрани свободни работни места. Ако тази функция е налична за дадена обява за работа, потребителят може да кликне върху съответния бутон в съответната обява за работа, за да премине директно към формуляр, който едновременно дава възможност на потребителя да се регистрира, за да създаде акаунт (вж. раздел 2.1) и да подаде заявление. Ако потребителят все още няма акаунт, той може също така да подаде заявление за създаване на акаунт в съответствие с раздел 2.1.5, когато изпраща попълненото бързо заявление. Ако обаче потребителят вече има акаунт, той може първо да влезе в своя акаунт чрез съответния бутон във формуляра за бързо заявление. След като влезе в профила си, потребителят се връща към екрана на бързото заявление, в който необходимата информация от общия профил на кандидата (вж. раздел 3.1) вече е автоматично прехвърлена и попълнена, така че потребителят трябва да попълни само данните за заявлението за конкретното работно място.

Забележка: Ако са качени други документи (автобиография, придружително писмо, препоръчителни писма), като част от конкретно заявление, тези документи ще заменят предварително запазените документи, ако има такива, в раздела „Моите документи“ при подаване на заявлението, както и за общия профил на кандидат, така че новите документи също да станат част от профила на кандидата. Заменените документи, ако има такива, тогава ще бъдат само част от по-ранни, подадени вече заявления или заявления, записани като чернова.

Забележка: Никоя компания от групата компании Liebherr не събира умишлено конкретни видове лични данни (информация за политически възгледи, раса или етнически произход; религиозни или философски убеждения; членство в синдикати; здраве; или сексуален живот) от Потребителя, ако и доколкото такова събиране не се изисква от приложимото национално законодателство и/или не е разрешено от приложимото национално законодателство в полза на определени групи. Ето защо Потребителят е помолен/а да не предоставя информация относно горепосочените критерии като част от неговото/нейното заявление, освен ако не се изисква да го направи в задължително поле.

Веднага след изпращане на заявлението от Потребителя, ние ще предадем от негово/нейно име специфичното заявление (профил на кандидата и данни за заявление) на съответната компания от Групата компании Liebherr, посочена в обявата за работа. Ако потребителят използва функцията за бързо подаване на заявление и все още няма акаунт, създаването на акаунт се изисква едновременно с изпращането на заявлението (вж. точка 2.1 по-горе).

3.5 От раздела „Моите кандидатури” Потребителят може да получи общ преглед на подадените от него/нея заявления, както и да осъществи достъп до, да промени и да отмени своите заявления, стига да няма поет ангажимент или направен отказ от компания от Групата от компании във връзка със заявлението.

3.6 Потребителят може да осъществи достъп до, да редактира, промени, изпрати или изтрие заявления, които са били запазени като чернови и които все още не са изпратени, използвайки раздела „Моите чернови“. Такива чернови не се предоставят на разположение на компаниите от Групата компании Liebherr.

3.7 Потребителят на Портала може да настрои „Известие за позиция“ и да го изпрати по имейл. Известие за работа е редовното изпращане на информация относно текущите обяви за работа на компании от Групата компании Liebherr, които отговарят на избраните от Потребителя критерии за търсене. За да настрои конкретно Известие за работа, Потребителят трябва първо да даде съгласието си да получава Известие за работа. Потребителят може да направи това, когато регистрира своя Акаунт (вж. Раздел 2.1.3) или по-късно от раздела Опции в Моите Известия за работа. Потребителят трябва да избере след това своите критерии за търсене от раздела „Създаване на известие за позиция“ и съответно да създаде специфично Известие за работа. Посредством щракване върху съответния бутон се създава съответното Известие за работа и по този начин Потребителят се съгласява да бъде информиран/а редовно от нас по имейл относно обяви за работа, които отговарят на критериите за търсене, посочени от него/нея. От раздела Моите Известия за работа Потребителят може да промени специфичните Известия за работа по всяко време и да отмени съответните съгласия с бъдещ ефект.

3.8 От раздела „Опции” в Настройки Потребителят може да промени паролата си и да прекрати Потребителското споразумение в съответствие с Раздел 5.2 и по този начин да закрие Акаунта.

3.9 LIS предоставя само Портала. Съответната компания от Групата компании Liebherr, която публикува работа, отговаря за публикуването на специфичната работа.

3.10 LIS не поема никаква отговорност за изчерпателността и точността на предоставената информация по отношение на обяви за работа на други компании от Групата компании Liebherr.

4. Задължения на Потребителя

4.1 Данните за вписване в даден Акаунт са предназначени изключително за използване от съответния Потребител. Потребителят не може да предава идентификационните данни за вписване, особено паролата си, на неоторизирани трети страни. Потребителят трябва винаги да пази в поверителност данните си за вписване, особено паролата.

4.2 Ако Потребителят научи за злоупотреба с неговите/ нейните идентификационни данни за вписване или, ако той/тя подозира за такава злоупотреба, трябва да информира незабавно LIS за това. В случай на злоупотреба или съмнение за злоупотреба, LIS може да блокира незабавно засегнатия Акаунт и/или да прекрати акаунта без предизвестие в съответствие с Раздел 5.2.2. Потребителят носи отговорност за всички последици от използването на трети страни, освен ако Потребителят не носи отговорност за злоупотребата с идентификационните данни за вписване. Потребителят трябва да поеме отговорност за злоупотребата, макар и да е разрешил/а поради небрежност неразрешеното използване на идентификационните данни за вписване. Потребителят обаче поема отговорност за последиците от злоупотребата само до момента, в който е уведомил/а по имейл клиентската служба на LIS за злоупотребата (MySuccess.DataPrivacy@liebherr.com) и, ако е необходимо и възможно, е променил/а паролата.

4.3 Потребителят не трябва да запазва каквото и да е съдържание на Портала, чието предоставяне, публикуване или използване нарушава приложимото законодателство, правата на трети страни или принципите за защита на младежта. На Потребителя е забранено да прави конкретно следното:

  • качване, разпространение, предлагане или популяризиране на съдържание, услуги или продукти, които имат порнографски или измамен характер, или нарушават законите за защита на младежта, законите за защита на информацията или друг закон;
  • качване на съдържание, което обижда или опозорява други Потребители или трети страни;
  • качване на политическо съдържание;
  • качване на съдържание, услуги или продукти, които са законово защитени или защитени с права на трети страни (например авторски права), без да има изрично упълномощаване за това.

На Потребителя е забранено също да се ангажира със следните дейности при качване на собственото си съдържание на Портала, независимо от нарушение на закона:

  • разпространение на вируси, троянски коне или други вредни файлове;
  • разпространение на обидно, сексуално, неприлично или опозоряващо съдържание или съобщения, както и такова съдържание или съобщения, които е вероятно да насърчават или подкрепят (изрично или имплицитно) расизъм, фанатизъм, омраза, физическо насилие или незаконни действия.

Забранено е всяко действие, което би могло да наруши безпроблемното функциониране на Портала или да претовари информационните системи на LIS.

4.4 Ако LIS научи, че каченото от Потребител съдържание нарушава настоящите Условия за ползване или, ако има конкретни индикации за възникване на такова нарушение, LIS, като взема предвид законните интереси на Потребителя, си запазва правото да откаже качването на съдържание и/или да блокира или премахне (без предизвестие) съдържание, което вече е качено.

4.5 Потребителят предоставя на LIS простото, неизключително право, безплатно и неограничено по отношение на времето и местоположението и ограничено до срока на взаимоотношенията с Потребителя, да използва, копира редактира, предава, експортира и показва данните и документите, които Потребителят записва в Портала, при условие че това е необходимо за предоставяне на дължимите услуги в съответствие с настоящите Условия за ползване. LIS има също право да поддържа данните на разположение в резервен център за обработване на данни. LIS има право да използва услугите на трети страни по всяко време.

5. Край на Потребителското споразумение

5.1 Потребителското споразумение приключва, без да е необходимо да се изпраща известие, след една година от момента, в който Потребителят се впише в Акаунта за последен път, освен ако едно или повече конкретни заявления не са все още активни. Заявлението е активно, ако не е било подадено или оттеглено от Потребителя и няма поет ангажимент или направен отказ от компания от Групата компании Liebherr във връзка със заявлението. Ние ще уведомим Потребителя за това по имейл, преди края на горепосочения период.

5.2 Прекратяване на Потребителското споразумение

5.2.1 Както Потребителят, така и LIS могат да прекратят Потребителското споразумение, както е удачно по всяко време, без да спазват срок за предизвестие.

5.2.2 И двете страни си запазват правото да прекратят Потребителското споразумение по основателна причина. За LIS има основателна причина в съответствие с Раздели 2.2 и 4.2.

5.2.3 Известието за прекратяване трябва да бъде изпратено в текстова форма, т.е. поне по имейл. Потребителят има също опцията да прекрати Потребителското споразумение в Портала по всяко време, без да спазва период на предизвестие от раздела „Опции“ в „Настройки“ или от раздела „Моите настройки/Група кандидати“ след достъп до Условията за ползване. Потребителят ще трябва да щракне върху съответния бутон и да потвърди отново във всеки отделен случай.

5.3 След завършване на Потребителското споразумение, Потребителят няма да може повече да се вписва в Портала. Данните, запазени в Портала, няма да бъдат повече достъпни за Потребителя и ще бъдат изтрити за постоянно от LIS. В допълнение, всички заявления на Потребителя, изпратени чрез Портала, ще бъдат оттеглени, при условие че няма издаден отказ или поет ангажимент от страна на групата компании Liebherr по отношение на заявленията.

6. Отговорност

6.1 Искове за щети от Потребителя са изключени, освен ако не е предвидено друго в известията за поверителност на данните и Условията за ползване. Това ограничение на отговорността се прилага също в полза на законни представители и делегирани представители на LIS в случай, че Потребителят предяви искове срещу тях.

6.2 Искове за щети, които са резултат от умишлено или грубо небрежно нарушение на задължение от страна на LIS, законен представител или делегиран представител, са изключени от това ограничение на отговорността. От това ограничение на отговорността са изключени също нарушения на съществени договорни задължения поради лека небрежност.

6.3 Отговорността, уредена от закона, особено отговорността в съответствие със Закона за отговорността за продукта и отговорността в случай на виновно нараняване по отношение на живота, крайниците или здравето на Потребителя, остава незасегната от горепосоченото ограничение на отговорността.

7. Наличност

7.1 Няма предоставено право на непрекъснато използване на Портала. Не е гарантирано, че предоставянето на услугата, по-нататъшните разработвания или други смущения, които биха могли също да доведат до загуба на данни, няма да попречат на достъпа до или използването на Портала. LIS ще се стреми да осигури възможно най-непрекъсната използваемост на Портала. Временни ограничения или прекъсвания обаче може да възникнат в резултат на технически неизправности (прекъсване на електрозахранването, грешки в хардуера и софтуера, технически проблеми в линиите за данни).

7.2 Ние си запазваме правото по всяко време да променяме временно или окончателно, да прекратяваме отделни функции на Портала или на целия Портал, без да посочваме причините за това.

8. Поверителност на данните

Защитата и сигурността на личните данни на Потребителите е много важна за LIS. Цялата информация за това можете да намерите тук.

9. Авторски права, права върху търговски марки и друга интелектуална собственост

Съдържанието, предоставено от LIS чрез Портала (текст, данни, изображения, логотипи, графики, документация, аудио, видео и други изобразителни представяния), са обект на авторско право и други закони за защита на интелектуалната собственост. Без предварителното изрично съгласие на съответния притежател на правата съдържанието не може да се възпроизвежда, разпространява, съхранява в други медии (напр. други уебсайтове) или да се изменя изцяло или частично.

10. Изменения на Условията за ползване

LIS си запазва правото да изменя тези Условия за ползване по всяко време, без да посочва причините за това. Ако потребителят потвърди дадено изменение по време на неговото/нейното вписване след изменението, ще бъде съставено ново Потребителско споразумение със съдържанието на изменените Условия за ползване. По-нататъшното използване на Портала няма да бъде възможно без потвърждение на новите Условия за ползване и Потребителят ще загуби достъп до портала и данните, въведени и налични в него. Данните на Потребителя ще продължат да бъдат обработвани, докато не бъдат потвърдени променените Условия за ползване и въз основа на Условията за ползване, приложими до този момент.

11. Заключителни условия

11.1 Към настоящото Потребителско споразумение за ползване, Условията за ползване и тяхното тълкуване се прилагат Задължителните разпоредби на законодателството на държавата, в която Потребителят пребивава обикновено. Отделно от това се прилага законодателството на Федерална република Германия, с изключение на клаузите за конфликт на законите.

11.2 Ако отделни клаузи на тези Условия за ползване се окажат или станат неефективни и/или неприложими, валидността на останалите клаузи ще остане незасегната.

 

Версия: Март 2024 г.