Политика за поверителност

Известие за поверителност на данните за YourLiebherrCareer - Порталът за Вашата кариера в Групата компании Liebherr

А. Обща информация

I. Какво регулира това известие за поверителност на данните?

Ние отдаваме голямо значение на защитата и сигурността на Вашите лични данни. По-надолу Ви предоставяме информация за обработването на Вашите лични данни в YourLiebherrCareer - порталът за Вашата кариера в Групата компании Liebherr (наречен в настоящото „Портал“).

II. Какво представляват личните данни и какво означава обработване?

1. „Лични данни“ (наречени в настоящото също „данни“) са цялата информация, която разкрива факти за дадено физическо лице. Личните данни не са само информация, която позволява да се направи пряко заключение за определено лице (като име или имейл адрес на лице), но и информация, с която може да се осъществи връзка с конкретно лице със съответните допълнителни знания.

2. „Обработване“ се отнася до всички мерки, които се изпълняват с Вашите лични данни (като събиране, записване, организиране, подреждане, запазване, използване или изтриване на данни).

Б. Обработване на данни

I. Кой е отговорен за обработването на Вашите данни?

Като част от набирането на персонал чрез Портала, различните компании от групата компании Liebherr работят в тясно сътрудничество и са дефинирали съвместно процесите за обработването на данните за кандидати в определени области.

По отношение на отговорността за обработването на лични данни в Портала, трябва да се прави разлика между следните области:

Liebherr-IT Services GmbH носи отговорност за обработването на данни като част от Вашето посещение на уеб страниците на Портала, както и регистрацията и удостоверяването на Вашия акаунт в Liebherr (наречен в настоящото „Акаунт“).

Когато използвате Портала, за да кандидатствате за работа в рамките на Групата компании Liebherr, Вашето заявление се състои от два компонента. Първо, трябва да създадете за себе си профил на кандидат, в който да запазите лична информация относно заявлението. Този профил на кандидат е задължителен, за да може след това да кандидатствате за конкретни обяви за работа. В съответното заявление можете да допълните или презапишете информацията си от профила на кандидат с информация относно работата.

За обработването на данни от Вашия профил на кандидат отговаря/отговарят следното/ите лице/а, в зависимост от избраната от Вас опция за настройката за видимост в групата от кандидати на Групата компании Liebherr:

 • компанията на Групата от компании Liebherr, за чиято/чиито работа/и сте кандидатствал/а, или
 • компаниите от групата компании Liebherr със седалище в държавата, която сте посочил/а като държава на пребиваване във Вашия профил на кандидат, или
 • всички компании от Групата компании Liebherr по света,

съвместно с Liebherr-IT Services GmbH в съответствие с чл. 26 (1) от ОРЗД.

За обработването на данни във Вашето заявление отговаря съответната компания от Групата компании Liebherr, която е обявила работата.

Преглед на всички потенциални компании за обработване на данни от групата компании Liebherr можете да намерите тук.

Можете да предявите правата си като субект на данни в съответствие с чл. 15 до 22 от ОРЗД до
Liebherr-IT Services GmbH на

HR IT
Liebherr-IT Services GmbH
St. Vitus 1
88457 Kirchdorf an der Iller
Имейл: MySuccess.DataPrivacy@liebherr.com

Liebherr-IT Services GmbH действа като централен обект за контакт за упражняване на правата на субекта на данни във връзка с обработването на данни, попадащо под обща отговорност, както и обработването на данни относно специфични заявления.

II. Какви данни обработваме, за какви цели и на какво правно основание?

Вашите данни може да бъдат обработвани в различни контексти чрез Портала. По-долу е описано какви Ваши данни можем да обработваме, както и по време на коя обработваща дейност, с каква цел и на какво правно основание се извършва обработването.

1. Обработване на данни при посещение на уеб страниците

Когато посещавате уеб страниците на този Портал, Liebherr-IT Services GmbH обработва данни от Вас.

а) Какви данни се обработват във връзка с Вашето посещение на уеб страниците?

При достъп до уеб страниците и тяхното съдържание, следните данни се обработват конкретно от нашия уеб сървър:

 1. дата и час, когато отваряте уебсайта
 2. Вашия (външен) IP адрес
 3. името на домейна на Вашия доставчик на достъп до Интернет
 4. типа браузър, версията на браузъра и операционната система, която използвате
 5. URL (интернет адрес) на уебсайта, който сте отворил/а по време на достъпа
 6. файловете, достъпни чрез уеб страниците (типа достъп, име на файла, до който е осъществен достъп, URL адрес на файла, до който е осъществен достъп, успех на достъпа)
 7. количеството данни, предадени на Вас при посещение на уеб страниците

б) За какви цели обработваме Вашите данни?

Ние обработваме тези данни за гарантиране сигурността и стабилността на нашия Портал.

в) На какво правно основание обработваме Вашите данни?

Вашите данни се обработват на основата на претегляне на интереси (член 6, параграф 1, буква f от ОРЗД). Нашият законен интерес е подобряването и поддържането на стабилността, функционалността и сигурността на Портала.

г) Използване на бисквитки

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които даден уеб сървър може да запазва и чете на Вашия терминал (компютър, смартфон или подобен) чрез уеб браузъра, който използвате. „Бисквитките“ съдържат отделни буквено-цифрови символни последователности, които позволяват идентифицирането на използвания от Вас уеб браузър; последователностите може да съдържат също информация за ориентирани към потребителя настройки.

При предоставянето на от нашия Портал, използваме само необходимите бисквитки, т.е. бисквитки, които не изискват съгласие, за техническото предоставяне на услуги. Необходими бисквитки са тези, които се изискват от техническа гледна точка за функционалност, както и за гарантиране на сигурността, стабилността от нашия Портал и нашите информационни системи (например разпределение на натоварването) и, където е приложимо, тези бисквитки, които запазват определени зададени от Вас настройки, избрани от Вас опции или информация, която въвеждате не по-късно от момента, в който затворите уеб браузъра (напр. статус на вписване). Ние не използваме бисквитки и допълнителни технологии, които ни позволяват да разберем Вашето поведение като потребител от нашия Портал.

2. Обработване на данни по време на регистрация / вписване

Когато регистрирате Акаунт или се вписвате в Портала, Liebherr-IT Services GmbH обработва данни от Вас.

a) Какви данни се обработват по време на регистрация/вписване?

Когато регистрирате Акаунт в Портала, ние обработваме следните данни:

 • данните, които предоставяте по време на регистрация/удостоверяване
 • уникален потребителски идентификатор (UPN, имейл адрес, ID на кандидат),
 • данни за записване, като дата на регистрация и дата и час на последното успешно вписване

б) За какви цели обработваме Вашите данни?

Ние обработваме Вашите данни за следните цели:

 • регистриране на Акаунт
 • удостоверяване на Вашия Акаунт
 • централно управление на данните на Акаунта
 • поддръжка за Вашия Акаунт

в) На какво правно основание обработваме Вашите данни?

Вашите данни се обработват с цел изпълнение на договор (член 6, параграф 1, буква б от ОРЗД).

3. Обработване на Данните от профил на кандидат

Във връзка с Вашия профил на кандидат, компаниите от Групата компании Liebherr, заедно с Liebherr-IT Services GmbH, обработват данни от Вас.

а) Какви данни се обработват, когато създавате профил на кандидат?

Когато създавате профил на кандидат в Портала, ние обработваме следните данни:

1. лична информация (име, адрес)
2. информация за контакт (телефонен номер, имейл адрес)
3. автобиография
4. придружително писмо, ако е приложимо
5. сертификати / препоръчителни писма, ако е приложимо
6. съответната компания от Групата Liebherr, в която работите понастоящем, ако е приложимо
7. качване на автоматизирано известие относно свободни длъжности въз основа на критерии за търсене, създадени и избрани специално от Вас (Известие за работа), ако е приложимо

Забележка: Никоя компания от групата компании Liebherr не събира умишлено конкретни видове лични данни (информация за политически възгледи, раса или етнически произход; религиозни или философски убеждения; членство в синдикати; здраве; или сексуален живот) от Вас, ако и доколкото такова събиране не се изисква от приложимото национално законодателство и/или не е разрешено от приложимото национално законодателство в полза на определени групи. Ето защо сте помолен/а да не предоставяте информация относно горепосочените критерии, като част от неговото/ нейното заявление, освен ако той/тя не се изисква да го направи в задължително поле.

б) За какви цели обработваме Вашите данни?

Liebherr-IT Services GmbH обработва тези данни за следните цели, където е приложимо:

 1. За предоставяне на данни от профила на кандидат на избраните от Вас компании
 2. За автоматично известяване по имейл за свободни длъжности въз основа на специално зададени критерии за търсене (Известие за работа)
 3. За спазване на (i) законовите изисквания (напр. задължения за запазване съгласно данъчното и търговското право), (ii) съществуващи задължения за извършване на проверки за законосъобразност (сравнение със списъка на терористи и др.)
 4. За уреждане на правни спорове; изпълнение на съществуващи договори; и предявяване, изпълнение и защита на правни искове.

Избраните от Вас компании от Групата от компании Liebherr, където е приложимо, обработват Вашите данни за следните цели:

 1. За изпълнение на процеса на заявление и преддоговорни мерки по отношение на конкретната свободна длъжност, за която сте кандидатствал/а
 2. За избиране на кандидати за назначаване на алтернативни съответстващи работни места
 3. За спазване на (i) законовите изисквания (напр. задължения за запазване съгласно данъчното и търговското право), (ii) съществуващи задължения за извършване на проверки за законосъобразност (сравнение със списъка на терористи и др.)
 4. За уреждане на правни спорове; прилагане на съществуващи договори; предявяване, изпълнение и защита на правни искове

Обработване на данни за други цели се взема предвид само, ако са спазени съответните законови изисквания в съответствие с чл. 6 (4) от ОРЗД. Със сигурност ще спазим всички задължения за информиране в дадения случай в съответствие с чл. 13 (3) ОРЗД ​​и чл. 14 (4) от ОРЗД.

в) На какво правно основание обработваме Вашите данни?

Правното основание за обработването на Вашите данни обикновено е чл. 6 от ОРЗД. Ще се прилагат по-специфични национални правни нормативни изисквания, ако са уместни. Преглед на различните национални нормативни изисквания за поверителност на данните може да се намери в Приложение 1.

Liebherr-IT Services GmbH и избраните от Вас компании от Групата компании Liebherr обработват Вашите данни на следното/ите правно/и основание/я:

 1. Съгласие
  ((Член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД))
 2. Обработване на данни за изпълнение на договор или за вземане на преддоговорни мерки
  ((Член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД))
 3. Обработване на данни на основата на претегляне на интереси
  ((Член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД))
 4. Обработване на данни за изпълнение на законово задължение
  ((Член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД))

Нашите законни интереси са: Икономически интереси                                                                                         

Когато обработваме Вашите данни на основата на Вашето съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си от нас по всяко време с бъдещ ефект.

Когато обработваме Вашите данни на основата на претегляне на интереси, Вие имате правото да възразите срещу обработването на Вашите данни, вземайки предвид указанията на чл. 21 от ОРЗД.

Ние обработваме Вашите данни само доколкото е необходимо за изпълнение на горепосочените цели.

4. Обработване на конкретни данни за заявлението

Във връзка с Вашето заявление за конкретна длъжност, компанията от Групата компании Liebherr, публикуваща работата, обработва данни от Вас.

а) Какви данни се обработват при обработването на заявления чрез Портала?

Когато кандидатствате за конкретна обява за работа, ние обработваме следните данни в допълнение към данните от Вашия профил на кандидат (вижте Раздел 3 а) в съответствие с изискванията на приложимото национално законодателство за всеки отделен случай: Приложимото национално законодателство зависи от държавата на пребиваване, посочена от Вас във Вашия профил на кандидат, както и от държавата на обявената работа.

8. работа/и, за която/които сте кандидатствал/а
9. уместна за работата автобиография, ако е приложимо
10. уместно за работата придружително писмо, ако е приложимо
11. уместни за работата препоръчителни писма, ако е приложимо
12. уместни за работата допълнителни документи, ако е приложимо
13. пол, ако е приложимо
14. дата на раждане, ако е приложимо
15. националност, ако е приложимо
16. раса, ако е приложимо
17. статус на ветеран, ако е приложимо
18. статус на инвалид, ако е приложимо
19. етническа принадлежност, ако е приложимо
20. очаквания за месечна или годишна заплата, включително валута, ако е приложимо
21. период за известяване, ако е приложимо
22. за външни кандидати - как са научили за свободната длъжност
23. съгласие за връзка с предишни работодатели за потвърждение на препоръките, ако е приложимо
24. отговор на свързани с работата въпроси, ако е приложимо
25. информация за насрочване на интервюта за работа, ако е приложимо
26. Входящо ниво
27. информация за областите на дейност, които Ви интересуват

б) За какви цели обработваме Вашите данни?

Компанията от Групата компании Liebherr, публикуваща работата, обработва тези данни за заявление, които се състоят от данни от профила на кандидата и допълнителни данни, свързани с работата, за следните цели, където е приложимо:

 1. За изпълнение на процеса на заявление и преддоговорни мерки по отношение на конкретната свободна длъжност, за която сте кандидатствал/а
 2. За спазване на (i) законовите изисквания (напр. задължения за запазване съгласно данъчното и търговското право), (ii) съществуващи задължения за извършване на проверки за законосъобразност (сравнение със списъка на терористи и др.)
 3. За уреждане на правни спорове; изпълнение на съществуващи договори; и предявяване, изпълнение и защита на правни искове.

Обработване на данни за други цели се взема предвид само, ако са спазени съответните законови изисквания в съответствие с чл. 6 (4) от ОРЗД. Със сигурност ще спазим всички задължения за информиране в дадения случай в съответствие с чл. 13 (3) ОРЗД ​​и чл. 14 (4) от ОРЗД.

в) На какво правно основание обработваме Вашите данни?

Правното основание за обработването на Вашите данни обикновено е чл. 6 от ОРЗД. Ще се прилагат по-специфични нормативни изисквания на приложимото национално законодателство, ако са уместни. Преглед на различните национални нормативни изисквания за поверителност на данните може да се намери в Приложение 1.

Вашите данни се обработват на следното/ите правно/и основание/я:

 1. Обработване на данни за изпълнение на договор или за вземане на преддоговорни мерки
  ((Член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД))
 2. Обработване на данни въз основа на претегляне на интереси
  ((Член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД))
 3. Обработване на данни за изпълнение на законово задължение
  ((Член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД))

Нашите законни интереси са: Икономически интереси

Когато обработваме Вашите данни на основата на Вашето съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си от нас по всяко време с бъдещ ефект.

Когато обработваме Вашите данни на основата на претегляне на интереси, Вие имате правото да възразите срещу обработването на Вашите данни, вземайки предвид указанията на чл. 21 от ОРЗД.

Ние обработваме Вашите данни само доколкото е необходимо за изпълнение на горепосочените цели.

III. На кого и за какви цели прехвърляме Вашите данни? И какви категории от Вашите данни прехвърляме?

Ние прехвърляме Вашите данни, където е приложимо, на:

 1. други компании от Групата компании Liebherr според избраната от Вас настройка за видимост в групата от кандидати на Групата Liebherr
 2. компанията от Групата компании Liebherr, за чиято/чиито работа/и сте кандидатствал/а
 3. нашите доставчици на услуги, които ангажираме за изпълнение на горепосочените цели
 4. съдилища, арбитражни съдилища, органи или юридически консултанти, когато това е необходимо за спазване на приложимото законодателство или за предявяване, изпълнение или защита на правни искове.

IV. Обработват ли се данните Ви извън Европейския съюз?

Прехвърлянето на данни в местоположения в държави извън Европейския съюз (трети държави) е допустимо само при условие, че Европейската комисия е решила, че в съответната трета държава има адекватно ниво на защита (член 45 от ОРЗД), ако са налични подходящи предпазни мерки (например стандартни клаузи за поверителност на данните, които са приети от Комисията или надзорния орган съгласно определена процедура) и е осигурено прилагането на Вашите права като субект на данни или ако прехвърлянето е допустимо в конкретния случай поради други обстоятелства относно разрешението (член 49 от ОРЗД).

За настройка на видимостта на Вашия профил на кандидат, която заявявате за други компании от Групата компании Liebherr чрез групата от кандидати или за Вашето заявление за конкретна обявена работа, в зависимост от държавата, в която се намирате, и държавата, в която е базирана съответната компания на Групата от компании Liebherr, може да се наложи прехвърляне на Вашите данни отвъд националните граници, дори на компании от Групата от компании Liebherr, които не са базирани в Европейския съюз, но в държава без адекватно ниво на поверителност на данните според чл. 45 от ОРЗД и без подходящи предпазни мерки според чл. 46 от ОРЗД за защита на Вашите данни. Данните се прехвърлят в този случай на основание чл. 49 (1) и (1) буква б от ОРЗД.

Рискът от прехвърляне на данни в държави, в които нивото на поверителност на данните е недостатъчно според стандартите на ЕС, може (какъвто е случаят например в САЩ) да се дължи на факта, че достъпът на държавните органи не може да бъде изключен и Вашите данни биха могли да бъдат обработвани, без да сте информиран/а конкретно за това и без да разполагате с изпълними права и ефективни правни средства за защита по съображения за национална сигурност, наказателно преследване или за други цели в обществен интерес.

Предоставените от Вас данни, когато е приложимо може да бъдат обработвани в следните държави от името на компаниите от Групата компании Liebherr от лицата, отговорни за изпълнението на процеса на заявление:

 • Алжир
 • Аржентина
 • Азербайджан
 • Австралия
 • Бразилия
 • България
 • Чили
 • Китай
 • Дания
 • Германия
 • Финландия
 • Франция
 • Гана
 • Обединено кралство
 • Индия
 • Индонезия
 • Ирландия
 • Италия
 • Япония
 • Канада
 • Казахстан
 • Колумбия
 • Малайзия
 • Мароко
 • Мексико
 • Мозамбик
 • Нова Каледония
 • Нова Зеландия
 • Холандия
 • Нигерия
 • Норвегия
 • Австрия
 • Панама
 • Перу
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Русия
 • Замбия
 • Саудитска Арабия
 • Швеция
 • Швейцария
 • Сингапур
 • Испания
 • Южна Африка
 • Южна Корея
 • Тайланд
 • Чехия
 • Турция
 • Унгария
 • Обединени арабски емирства
 • Съединени американски щати

V. Кога изтриваме Вашите данни?

Ние обработваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за съответната цел, при условие че не сте възразил/а ефективно срещу обработването на Вашите данни или не сте оттеглил/а ефективно Вашето съгласие.

Вашият акаунт, включително свързаните данни, ще бъде изтрит една година след последното Ви вписване в него, освен ако не поискате по-ранно изтриване. Две седмици преди Вашият акаунт да бъде изтрит за постоянно, ще бъдете уведомен/а за предстоящото изтриване, така че да имате възможност - ако желаете - да запазите Акаунта си, като се впишете отново. Ако искате да изтриете акаунта си по-рано, можете да го направите сам/а в Портала или да ни укажете да го направим. В този случай всички данни от Вашия Акаунт ще бъдат изтрити незабавно. Всички заявления, свързани с Вашия Акаунт, ще бъдат засегнати от изтриването, ако все още са в процес на изпълнение.

Като цяло запазваме Вашите попълнени заявления за периода на съхранение, приложим в съответната държава на офиса, който публикува работата (Приложение 2). В Германия това е максимум шест месеца след приключване на процеса на заявление, освен ако не се изисква по-дълъг или по-кратък период на съхранение по правни причини. Периодът започва след получаване на решението по отношение на Вашето заявление. В допълнение към запазването на Вашето/ите заявление/я за приложимия период на съхранение от съответната компания от Групата компании Liebherr, която е обявила работата, Вашите попълнени заявления може да бъдат достъпни само от Вас в рамките на Вашия Акаунт, ако не сте ги изтрил/а. Не по-късно от изтриването на Вашия Акаунт, намерените там заявления също ще бъдат изтрити.

VI. До каква степен има автоматизирано вземане на решения в конкретния случай?

Ние не използваме напълно автоматизирано вземане на решения в съответствие с член 22 от ОРЗД за създаване и провеждане на бизнес взаимоотношение. Ако използваме такива процеси в конкретни случаи, ще Ви информираме за това отделно, ако е предвидено по закон.

В. По какъв начин са защитени Вашите лични данни срещу неоторизиран достъп и загуба?

Използваме технически и организационни мерки за сигурност, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени от загуба и неоторизирани промени или неоторизиран достъп от трети страни. Във всеки случай само упълномощени от нас лица имат достъп до Вашите данни и само доколкото е необходимо за горепосочените цели.

Г. Права на субекта на данните и правото за подаване на жалба

В рамките, предписани от закона, имате право на

 1. Достъп до Вашите данни;
 2. Коригиране на неправилни данни и попълване на непълни данни;
 3. Изтриване на Вашите данни, особено, ако (1) вече не са необходими за целите, посочени в тези известия за поверителност на данните, (2) оттеглите съгласието си и няма друго правно основание за обработване, (3) данните Ви са обработени незаконно, или (4) подал/а сте възражение срещу обработването и няма законни основания за обработване с преимуществено юридическо действие.
 4. Ограничаване на обработването на Вашите данни, особено ако оспорвате точността на данните или обработването на Вашите данни е незаконно и поискате ограничение на използването вместо изтриване.
 5. Правото да получите Вашите данни в структуриран, често използван и машинно четим формат и да уредите прехвърлянето на Вашите данни от нас директно на друг администратор на данни.

Моля, уверете се, че законността на обработването, завършено на основата на съгласието до момента на оттеглянето, остава незасегната от Вашето оттегляне.

При изпълнение на горепосочените права, молим за Вашето разбиране, понеже можем да поискаме от Вас доказателство за Вашата самоличност.

Освен това имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Д. Кое е лицето за връзка по въпросите на поверителността на данните и как мога да се свържа с това лице?

Можете да се свържете с нас относно въпроси за поверителността на данните:

HR IT
Liebherr-IT Services GmbH
St. Vitus 1
88457 Kirchdorf an der Iller
Имейл: MySuccess.DataPrivacy@liebherr.com

Можете да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните на:

Corporate Privacy
Liebherr-IT Services GmbH
St. Vitus 1
88457 Kirchdorf an der Iller
Имейл: datenschutz@liebherr.com

Приложения

Приложение 1: Специфични за страната клаузи за поверителност на данните

Приложимото законодателство зависи от Вашата държава на пребиваване, посочена от Вас в профила на кандидат, както и от седалището на съответната компания от Групата компании Liebherr като отговорен офис.

 • Алжир: Ligji No. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar me Ligjin No. 48/2012
 • Австралия: Privacy Amendment (Enhancing Privacy Protection) Act 2012
 • Китай: за Хонконг, нормативни разпоредби на HKSAR; за Китайската народна република - приложимите правила и разпоредби за защита на личните данни
 • Дания: Act on the Processing of Personal Data (Act No. 429 dated May 31, 2000) - Persondataloven LOV nr 429 af 31/05/2000
 • Германия: Federal Data Protection Act [Bundesdatenschutzgesetz, BDSG]
 • Финландия: Act on Information Technology (523/1999) (Henkilötietolaki 1999/523)
 • Франция: Act No. 78-17 of January 6, 1978, on Data Processing, Archives, and Fundamental Freedoms (Loi “Informatique, fichier et Libertés” du 6 janvier 1978 et avenants)
 • Гана: Закон 2012 843
 • Обединено кралство: Data Protection Act 1998
 • Малайзия: Personal Data Protection Act, 2010
 • Мексико: Artículos 6, 8, 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (Членове 6, 8, 15 и 16 от Федералния закон за защита на личните данни във владение на физически лица)
 • Нова Зеландия: Privacy Amendment (Enhancing Privacy Protection) Act 2012
 • Нидерландия: Wet Bescherming Persoonsgegevens (Нидерландски закон за поверителност)
 • Норвегия: Закон за личните данни от 2000 г. (Personvernloven)
 • Австрия: Data Protection Act [Datenschutzgesetz, DSG] 2000
 • Полша: Закон за защита на личните данни към 29 август 1997 г.
 • Румъния: Закон 677/2001
 • Русия: Federal Law of July 27, 2006, N 152-FZ ON PERSONAL DATA
 • Швеция: Закон за поверителност на данните: (1998:204) (Personuppgiftslagen (PuL))
 • Швейцария: Закон за защита на данните [Datenschutzgesetz] (DSG 235.1)
 • Сингапур: Закон за защита на личните данни 2012 г.
 • Испания: Органичен закон 15/1999 от 13 декември за защита на личните данни
 • Южна Африка: Protection of Personal Information Act 3 of 2013
 • Чехия: Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Турция: 6698 Защита на личните данни
 • Унгария: Закон CXII от 2011 г. за правото на самоопределение в областта на информацията и свободата на информацията
 • Обединени арабски емирства:
 • Съединени американски щати: (1) US-Switzerland Safe Harbor Framework; (2) US – European Union Safe Harbor Framework; (3) 201 CMR 17.00: M.G.L. c. 93H

Приложение 2: Национални контролирани периоди на запазване за данни от заявление

По-долу са посочени периодите на запазване на съответните държави относно данни от заявление:

 • Алжир: 6 месеца
 • Аржентина: 6 месеца
 • Азербайджан: 6 месеца
 • Австралия: 6 месеца
 • Бразилия: 6 месеца
 • България: 6 месеца
 • Чили: 6 месеца
 • Китай: 6 месеца
 • Дания: 6 месеца
 • Германия: 6 месеца
 • Финландия: 6 месеца
 • Франция: 24 месеца
 • Гана: 6 месеца
 • Обединено кралство: 6 месеца
 • Индия: 6 месеца
 • Индонезия: 6 месеца
 • Ирландия: 12 месеца
 • Италия: 6 месеца
 • Япония: 6 месеца
 • Канада: 12 месеца
 • Казахстан: 6 месеца
 • Колумбия: 6 месеца
 • Малайзия: 6 месеца
 • Мароко: 6 месеца
 • Мексико: 6 месеца
 • Мозамбик: 3 месеца
 • Нова Каледония: 6 месеца
 • Нова Зеландия: 6 месеца
 • Нидерландия: 6 месеца
 • Нигерия: 6 месеца
 • Норвегия: 6 месеца
 • Австрия: 7 месеца
 • Полша: 6 месеца
 • Португалия: 6 месеца
 • Румъния: 6 месеца
 • Русия: 6 месеца
 • Замбия: 6 месеца
 • Саудитска Арабия: 6 месеца
 • Швеция: 6 месеца
 • Швейцария: 6 месеца
 • Сингапур: 6 месеца
 • Испания: 6 месеца
 • Южна Африка: 3 месеца
 • Южна Корея: 6 месеца
 • Тайланд: 6 месеца
 • Чехия: 6 месеца
 • Турция: 6 месеца
 • Унгария: 6 месеца
 • Обединени арабски емирства: 6 месеца
 • Съединени американски щати: 24 месеца

 

Версия: Март 2021 г.